Vad är klubbens målsättning?

Svenska Pudelklubben, SPK, har som mål att inom ramen för Svenska Kennelklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen pudel.

I arbetet ingår att skapa goda förutsättningar för Pudeln, pudelägaren och pudelägandet genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässiga och exteriört fullgoda rasrena pudlar. Målet är också att bevara och utveckla pudelns specifika egenskaper samt att informera och sprida kunskap om pudelns beteende, dess fostran, utbildning och omvårdnad.

Svenska Pudelklubben ska bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägare och hundägandet. Klubben ska också skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet. I målsättningen ingår att informera om pudeln och dess användningsområden, att marknadsföra pudeln som den trevliga allroundhund den är samt belysa rasens positiva egenskaper. En av SPKs
huvuduppgifter är utbildning av instruktörer, pudelägare och pudlar så att de rasspecifika egenskaperna kan komma till uttryck. SPK ska också anordna prov, utställningar och tävlingar för vår ras.

SPK ska bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägare och hundägandet. som skapar och vidmakthåller goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet. Som en del i det arbetet ingår att sprida information om pudeln och dess användningsområden, att marknadsföra pudeln som den trevliga allroundhund den är och belysa de positiva egenskaperna pudeln har. En av huvuduppgifterna är utbildning av instruktörer, pudelägare och pudlar så att de rasspecifika egenskaperna kan komma till användning. SPK ska också anordna prov, utställningar och tävlingar för vår ras.

SPKs uppgift är också att lämna information och råd i avelsfrågor samt att aktivt följa den kynologiska utvecklingen för pudel inom och utom landet.

En grundförutsättning för att målsättningarna ska kunna nås är medlemmarnas stöd via medlemsavgiften