Skip to content

Vad gör en valberedning?

En valberednings uppdrag består i att lägga fram ett förslag på ny styrelse inför verksamhetsåret. Det sker på avdelningens årsmöte. Uppdraget har vi fått av medlemmarna, på föregående års årsmöte. Att bli invald i valberedningen innebär att man har årsmötets förtroende att hitta lämpliga kandidater för att kunna sätta samman en väl fungerande styrelse. Som valberedning ska man se till föreningens bästa och arbeta för att främja medlemmarnas intressen.

Därför har vi valt att arbeta på följande sätt:

  • Vi genomför personliga intervjuer med samtliga i styrelsen för att kartlägga hur styrelsearbetet fungerat under året som varit.
  • Vi gör en sammanställning över vilka platser som behöver tillsättas.
  • Vi tittar över vilka kompetenser vi ser ett behov av.
  • Vi ställer samman en lista på lämpliga personer och tillfrågar dem ifall de står till valberedningens förfogande.
  • Vi publicerar vårt förslag i årsmöteshandlingarna och presenterar vårt förslag mer ingående på hemsidan.

Samtliga platser i en styrelse är valbara oavsett hur lång tid man har varit invald på under föregående års årsmöte. Att man anger en tid för inval är för att underlätta valberedningens arbete och för att undvika att styrelsen byts ut i sin helhet varje år. Det finns ett behov av att ha kvar vissa kompetenser i en styrelse för att försäkra sig om att kunskap inte går förlorad. Som styrelsemedlem ska du arbeta för att nya ledamöter får del av den kunskapen under verksamhetsåret och det är viktigt att man stöttar varandra i de uppdrag man får tilldelat sig. Den demokratiska ordningen i vårt samhälle skall även gälla för styreslens arbete och föreningens medlemmar förlitar sig på att det är det som gäller. Det är även grunden för när valberedningen tillsätter de olika posterna.

Valberedningen 

Kontakta oss: valberedningen.vastra@pudelklubben.se

 Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll Svenska Pudelklubben Västra 20240210