Skip to content

Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Stadgarna förklarar syftet med föreningen samt beskriver vad föreningen ska verka för. Inom Svenska Pudelklubben har vi två stadgar, en för Svenska Pudelklubben centralt och en för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. De två stadgarna har förstås många likheter men också några tydliga skillnader, då ansvaret och verksamheten på central-och avdelningsnivå skiljer sig något. I stadgarna framgår vilken beslutsordning det finns i Pudelklubben. Årsmötet, dvs Pudelfullmäktige, är det högst beslutande organet och hur årsmötet ska fatta beslut regleras i stadgarna. Hur årsmötet (Pudelfullmäktige respektive avdelningsårsmöte) väljer styrelse och vilket mandat och mandattid
ledamöterna i styrelsen sitter på regleras stadgarna.

I stadgarna för Pudelklubben beskrivs även vilka rättigheter och skyldigheter medlemmarna har. Rösträtt och vem som är valbar till styrelsen är två rättigheter för medlemmarna. Skyldigheter som gäller för medlemmarna är att verka i enlighet med Pudelklubbens utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt att vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Vill du fördjupa dig i Pudelklubbens stadgar, klicka på länkarna nedan.

Stadgar Svenska Pudelklubben

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben