Den 10-11 april var det dags för Svenska Pudelklubbens årliga fullmäktigemöte, ”Pudelfullmäktige” (PF), som är SPKs högsta beslutande organ. Traditionsenligt så hölls årets PF över två dagar även om formatet, återigen, fick bli digitalt pga pågående pandemi.

Deltog gjorde delegater (valda på respektive avdelnings årsmöte), centralstyrelsen, valberedningen, revisorer samt adjungerad kassör.

Under lördagens möte behandlades verksamhetsberättelsen för 2020, där centralstyrelsen och dess kommittéer berättade om året som gått; bland annat arbetet med avelsfrågor, SAR, gruppen för arbetande pudlar samt klubbens arbete med marknadsföring. Vidare fick valberedningen tid att presentera sitt förslag de lagt fram till PF samt berätta hur de arbetat under året. Revisorerna informerade om sitt samarbete med styrelsen och lämnade sin revisionsberättelse. Centralstyrelsen avslutade dagen med att göra en sammanfattning av verksamhetsplanen för 2021 och lämnade utrymme för frågor och tankar från dagen.

På söndagen den 11 april samlades vi igen för fullmäktigemöte. Mötet valde Tomas Uneholt till mötesordförande och styrelsen anmälde Sonja Hagelberg till mötessekreterare. Till justerare utsåg mötet Madeleine Bergendahl (SPK-M) och Tomas Wahlström (SPK-N) att justera protokollet tillsammans med mötesordförande. De röstberättigande delegaterna uppgick till 24 st.

 I enlighet med revisorernas rekommendation, beviljade mötet 2020 års styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen föreslog att medlemsavgifterna för det kommande verksamhetsåret ska vara oförändrade, mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedningen redogjorde för sitt förslag till förtroendevalda det kommande verksamhetsåret, och mötet biföll förslaget. 

Fredrik Nilsson

Ordförande
Ordförande

Lena Petri

Vice ordförande
Vice ordförande

Mona Plånborg Grenholm

Ledamot
Ledamot

Anna Johansson

Korresponderande sekreterare (Suppleant)
Korresponderande sekreterare
(Suppleant)

Sonja Hagelberg

Skrivande sekreterare (Ledamot)
Skrivande sekreterare
(Ledamot)

Denise Lundholm

Ledamot
Ledamot

Bea Utterström

Ledamot
Ledamot

Lotta Sandell

Ledamot
Ledamot

Malin Hult

Ledamot
Ledamot

Leone Nyman

Suppleant
Suppleant

Aleksandra Palumbo

Suppleant
Suppleant

Stefan Mörk

Suppleant
Suppleant

Susanne Gustafsson

adj. Kassör
adj. Kassör

Inga motioner hade inkommit till mötet för behandling.

Efter knappt 2 timmars trevligt möte överlämnade Tomas Uneholt ordförandeskapet till SPKs ordförande Fredrik Nilsson som tackade alla närvarande och förklarade fullmäktigemötet avslutat.