Kallelse till Svenska Pudelklubben Södra avdelningens årsmöte 2021

Alla medlemmar kallas härmed till SPK Södra avdelningens årsmöte den 10-12 februari 2021.

Mötet genomförs på distans som ” digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Mötestiden de tre dagarna är från kl. 09.00 den 10 februari fram till kl. 22.00 den 12 februari.

Svenska Kennelklubben (SKK) svarar för genomförandet.

Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet.

Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den sista dagen i månaden före kallelsen, dvs den 31 december 2020.

 Du måste ha en korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med medlem@skk.se.

 Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad ”instruktion för mötesdeltagare”

Rambudget

Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer

Annika Kronberg, annikakronberg@telia.com och Matts Ramstorp, matts@biotekpro.se

som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via mejladresserna.

Val till styrelse och övriga poster

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar före mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:

  • Namn på den nominerade
  • Den post nomineringen avser
  • Kontaktuppgifter till den nominerade

Person kan endast nomineras till en post av följande:

      1.  Justeringsperson

 2.  Ordförande

3.  Styrelseledamot

4.  Suppleant

5.  Revisor

6.  Revisorssuppleant

7.  Valberedningens sammankallande

8.  Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Louise Wilson via adress

 louw@telia.com.

Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade ”arbetsordning” kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Årsmöteshandlingarna kommer i sin helhet att finnas tillgängliga på hemsidan den 3 februari.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för SPK Södra avdelningen den 19 januari 2021

/Christel Tevin

 Ordförande