Pudelfullmäktige 2015

Då är det dags för 2015-års pudelfullmäktige och även i år har vi tänkt att bevaka den åt er via hemsidan. Annika Gripencreutz kommer att delge er anteckningar fortlöpande under de här två dagarna.

SPKs ordförande Madeleine Bergendahl hälsar alla välkomna och informerar om de praktiska detaljerna. Församlingen börjar med lunch och förhandlingarna börjar kl 13.15.

13:20 CS ordförande öppnar fullmäktige och berättar att det är det 26:e pudelfullmäktige som hålls i år. Hon informerar om att CS medlemmar har yttranderätt men inte rösträtt och berättar om vad som ingår i CS uppdrag, till skillnad från vad avdelningarna arbetar med.

13:25 Justering av röstlängd: 25 röstberättigade delegater

13:28 Valberedningen föreslår Christina Sjögren till mötesordförande. Årsmötet väljer “Titti” som mötesordförande. Vi i västra har haft förmånen att stifta bekantskap med henne tidigare, då hon varit vår årsmötesordförande flera år.

13:33 Styrelsens anmälan om protokollförare till mötet är Lena Tellberg

13:34 Mötet väljer  justeringspersoner och beslutar huruvida det finns fler som har yttranderätt. Man kan även konstatera att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

13:38 Genomgång av verksamhetsberättelsen. Den kan även du ta del av – den finns på SPKs hemsida. Länk till den hittar du här.

13:50 Genomgång av ekonomin, presenterad av Marita Simring. Vid genomgång av siffrorna så noterar vi att annonsintäkterna i PudelNytt minskat drastiskt. Vi har fått stor efterfrågan på våra klipphäften. Marita redovisar ekonomin runt PudelNationalen på ett väldigt illustrativt sätt.

14:34 Revisionsberättelse presenteras av Bengt Forshult. Revisorerna vill berömma klubben för hanteringen kring ekonomin runt PudelNationalen, då den har skötts på ett föredömligt sätt.

14:37 Bensträckare.

14:50 Återsamling och Barbro Teglöf redovisar avelsstatistiken. Det skall förtydligas att siffrorna som redovisas i tabellerna anger hundens FÖDELSEÅR och inget annat. Vi kommer förhoppningsvis att kunna delge er den Power Point Barbro visar inom kort. Statistiken som presenteras är den statistik som är tillgänglig på avelsdata. Vi får till oss att registrering av ögonprotokoll verkar ske även om hunden är av ung ålder – till skillnad från protokoll för tex knän och höfter. HD-projektet på mellanpudel röner en del intresse. Vi kan konstatera att det enda sättet att ta reda på hur HD-läget för mellanpudel ser ut är att fortsätta röntga. Barbro berättar att hon varit på avelskonferens och delger några intressanta tankar från den. Vid granskning av siffrorna kring patella på de små pudelvarianterna så är det oroväckande få som kontrolleras. Det är en gemensam uppfattning att patella är ett bekymmer för drabbade hundar oavsett ras och som rasklubb bör vi verka för att minimera förekomsten. Avdelningarna uppmanas till att fundera över hur man skall möta upp behovet av kunskap, sprida den och få upp frekvensen av genomförda undersökningar. Inavelskoffecienten ligger på ca 1% för pudlarna och över lag håller sig inavelskoffecienternas fördelning på en låg nivå. När man tittar på utfallet på MH-beskrivna hundar råder det en hel del skillnader i antalet beskrivna hundar mellan de stora och de små storlekarna. Trots det kan man se en stor likhet när man jämför medelvärdena i spindeldiagramen mellan storleksvarianterna.

Barbro redogjorde även för hur inrapporteringen till SPKs egna sjukdomsdatabas ser ut. En av delegaterna frågade hur visionen för avelsrådets framtida tankar ser ut och om det fanns tankar om att omvärdera det SA-bidrag som idag utbetalas. Vid genomgång av statistiken för testerna kring pra-prcd så kom det fram att det finns en felaktig uppfattning om att även storpudlar behöver prcd-testas. Så är det alltså inte då det inte finns några kända fall där storpudlarna har anlagsbärare för prcd.

16:37 Balans-, resultatrapport och vinst fastställs.

16:38 Lena Tellberg redogör styrelsens uppdrag. Man har gjort en utvärdering på HD som man redogjort för SKK. Det finns ett intresse från auditoriet att ta del av den utvärdering SKK begärde in, på ett bra sätt.
Uppdrag att upprätta en plan för arbetet kring arbete för att bibehålla pudeln som enfärgad. CS ordförande har tagit beslutet att det inte skall stå med som en stående punkt på dagordningen om inte punkten varit aktuell. Man har dock genomfört uppdraget i sig och framgått i de protokoll som varit aktuella. Man har även fått ett uppdrag att arbeta för registreringsförbud på flerfärgade pudlar. Ansökan till avelskomitten är inlämnat och det är återigen avslaget. SPKs strävan har resulterat i att några andra rasers situation där man infört registreringsförbud för vissa färger kommer att ses över eftersom även dessa strider mot SKKs avelspolicy.

17:07 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet, enhälligt.

17:18 Förslaget till verksamhetsplan 2015 beslutades. Det diskuterades en del om hur man skall stödja nya uppfödare och hjälpa till med att skapa nätverk. Det finns en plan för att från SKKs håll att skapa webb-utbildningar för att stärka kunskapen. Det finns även funderingar över att ha någon sorts mentorprogram.

17:29 Beslut om att godkänna förlaget till rambudget. Vi måste aktivt hjälpas åt med att få ökat våra intäkter genom att höja annonser både i PudelNytt och på hemsidan, eftersom det kommer att krävas avsättningar till 2017-års PudelNational.

17:30 Beslut om oförändrad medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

17:33 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter att förbli oförändrat.

Valberedningens förslag gällande ordinarie ledamöter och suppleant röstades igenom. Tjänstgöringsordning för suppleanterna fastställdes. Valberedningens förslag till revisorer och revisorsuppleanter röstades igenom.

17:40 Valberedning vald.

17:44 Omedelbar justering av punkterna 13-15.

17:45 Förhandlingarna ajourneras till imorgon.