Skip to content

Rapport från Mellansvenska avdelningens årsmöte 2013

Söndagen den 10 februari var det åter dags för avdelningens årsmöte som detta år hölls i Täby. I år var det 48 medlemmar som närvarade. Som ordförande för mötet valdes Moa Persson. En välkänd hundprofil och allround domare verksam sedan 50-talet. Mötet fördes i en positiv anda och Moa som har mycket glimt i ögat bjöd på många skratt.

Två ledamöter avtackades, Reija Hyttinen och Carina Carlsson medans Marika Rissle valdes som ny ledamot och Malin Hult som suppleant. Som adjungerad kassör utanför styrelsen hälsar vi Eva Lindgren. Varmt välkomna.

I pausen serverades de sedvanliga smörgåstårtorna och fika med hembakt.
Efter att val av delegater och motioner avklarats avslutades årsmötet med utdelning av priser till årets pudlar, diplom och rosetter till årets champions i avdelningen samt vandringspris. Ett stort grattis till alla fina prestationer under året.

Carol Edholm

 

Protokoll fört vid årsmöte med Svenska Pudelklubben,
Mellansvenska avdelningen den 10 februari 2013 i Skarpängsgården, Täby.

Ordförande Carol Edholm hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 1 Justering av röstlängden.

Röstlängden lästes upp och fastställdes. 45 medlemmar var närvarande.

Tre medlemmar tillkom från och med § 8.

§ 2 Val av ordförande för mötet.

Moa Persson valdes till ordförande för mötet.

§ 3 Styrelsens anmälan om protokollföring.

Anna-Lena Jönsson hade av styrelsen utsetts att föra dagens protokoll.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare.

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Ann-Charlotte Hillberger och Margareta Nordin.

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar.

Beslutades att Moa Persson hade närvaro och yttranderätt.

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Fann mötet att så skett.

§ 7 Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes enligt förslag.

§ 8 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

Verksamhetsberättelsen samt balans- och resultaträkningen genomgicks och diskuterades.

Styrelsen konstaterade att felaktigheter i bokföringen berott på bristande kompetens. Revisorerna

har krävt att professionell hjälp anlitades för att ta fram årsredovisningen. De konstaterade att

styrelsen har hanterat detta på bästa möjliga sätt, och presenterat en resultat och balansräkning med

ett positivt resultat för verksamhetsåret 2012..

I berättelsen för avdelningen skall stå: Eva Gille höll 1 st. uppfödarutbildning för avdelningen.

Under medlemmar: skall det stå (1885) medlemmar 2011 och en minskning med 37 medlemmar.

I berättelsen för sektioner och ombud skall det under Stockholmssektionen tas bort: att Margareta

Nordin och Helena Hörkeby har haft promenaderna i Hagaparken.

Under ”Täby/Roslagen” skall datumen för utställningsklippnings kurserna ändras till: Kristina

Sahlström 15.5 samt Madeleine Bergendahl 25.11

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Fastställdes balans- och resultaträkning samt beslöts att uppkommen vinst överföres i ny räkning.

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit styrelsen.

Inga sådana uppdrag förelåg.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 12a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes .

§ 12b Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

Styrelsens förslag till budget genomgicks och fastställdes.

§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 23 samt beslut om

suppleanternas tjänstgöringsordning.

Konstaterades att Carol Edholm, ordförande har ett år kvar av sitt mandat tillika med Mia Borg och Sofia Nandrup.

Marika Rissle valdes på fyllnadsval till ordinarie ledamot på ett år.

Anna-Lena Jönsson, Caroline Silvarö och Christina Sohlman valdes alla till ordinarie ledamöter på två år.

Malin Hult valdes till suppleant på två år.

Konstaterades att Carolina Carlsson också hon suppleant, har ett års mandat kvar.

Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara i första hand Carolina Carlsson och i andra hand Malin Hult.

§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt § 24 i stadgarna.

Charlotte Sandell och Ingela Livchitz valdes till revisorer på ett år.

Gunilla Bergstrand och Majsan Backman valdes till revisorssuppleanter på ett år.

Från revisorerna framfördes krav på uppföljning av ekonomin i juni och december samt däremellan kvartalsredovisning.

§ 15 Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som företrädare

för avdelningen vid SPKs stämma.

Genom sluten omröstning utsågs 11 ombud till pudelfullmäktige. Till suppleanter utsågs sex

föreslagna medlemmar. Namn enligt bilaga 1 till detta protokoll.

§ 16 Val av valberedning enligt § 25 i stadgarna.

Konstaterades att Barbro Lundström har ett år kvar av sitt mandat.

Carina Enberg valdes på två år och Gunilla Sandberg valdes på ett år med Gunilla Sandberg som

sammankallande.

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16.

Beslöts om omedelbar justering av § 13 – 16.

§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före ordinarie årsmöte anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig. Till årsmötet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ärende, som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling, men ej till beslut.

Motion angående : Använda HD-C hundar mot HD-A hundar ( Storpudel)

Mötet biföll motionen.

Motion angående yrkande att MH/BPH tas bort från Valphänvisnings blanketten.

Mötet biföll motionen.

§ 19 Mötets avslutande.

Ordförande överlämnade klubban till avdelningens ordförande Carol Edholm, som avslutade mötet

och tackade Moa Persson för ett väl genomfört möte.

Därefter utdelades priser, diplom och blommor till årets utställnings-, lydnads-, viltspårs-, bruks-,

agility-, rallylydnads-, och SAR-pudlar samt till ett antal nyblivna champions av olika slag.

Dessutom tackades PU- Pudelungdom ,för sin fina insats på Hund 2012 med en vinst i rasparaden.

Tyvärr var ingen av de speciellt inbjudna tjejerna närvarande, så priserna skickas.

Slutligen avtackades Reija Hyttinen och Carina Carlsson ( ej närvarande) som avgått ur styrelsen.

Vid protokollet

Anna-Lena Jönsson Sekreterare

Justeras

Moa Persson Ordförande

Ann-Charlotte Hillberger

Margareta Nordin

OMBUD FRÅN MELLAN SVENSKA AVDELNINGEN VID SPK:S STÄMMA 2013

Bilaga 1

Sofia Nandrup

38 röster

Christina Sohlman

38 röster

Kristina Sahlström

37 röster

Eva Gille

37 röster

Carol Edholm

36 röster

Nils-Arne Törnlöv

35 röster

Lotta Sandell

33 röster

Linda Pentilä

31 röster

Berith Eliasson

31 röster

Anna-Lena Jönsson

29 röster

Malin Hult

26 röster

Reserver/ Suppleanter

Mia Borg

Carina Enberg

Caroline Silvarö

Barbro Lundström

Margareta Nordin

Annika Tungel