Skip to content

Dagordning för SPK Mellansvenskas årsmöte lördagen den 8/2-2014

1. Justering av röstlängden.3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans medmötesordförandeskall justera protokollet.5. Beslut om närvaro-yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar.6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.7. Fastställande av dagordningen.8. Styrelsens årsredovisning med balans-och resultaträkning samt revisorernas

berättelse.

9. Fastställande av balans -och resultaträkning samt beslut om enligt dessa

uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 23 i
stadgarna, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 24 i dessa stadgar.
15. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som
företrädare för avdelningen vis SPK:s stämma.
16. Val av valberedning enligt § 25 i dessa stadgar.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna13-16.
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre
veckor före ordinarie årsmöte hålls anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant
ärende skall vara skriftlig.
Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna
förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under
punkt 18.kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till
beslut.

 
Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben, mellansvenska avdelning 2013
Styrelsen
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande Carol Edholm
Vice ordförande Anna-Lena Jönsson
Sekreterare Mia Borg
Kassör Eva Lindgren (Adjungerad)
Ordinarie ledamöter:
Christina Sohlman
Sofia Nandrup
Caroline Silvarö
Marika Rissle
Suppleanter:
Carolina Carlsson
Malin Hult
Revisorer
Revisorer har varit Charlotte Sandell och Ingela Livchitz. Revisorssuppleanter har
varit Gunilla Bergstrand och Majsan Backman.
Valberedning:
Valberedningen har varit Barbro Lundström 2 år, Carina Enberg 2 år samt
Gunilla Sandberg 1år. Med Gunilla Sandberg som valberedningens ordförande.
Pudelfullmäktige:
Vid pudelfullmäktige den 6-7/4 representerades avdelningen av
Sofia Nandrup, Christina Sohlman, Kristina Sahlström, Eva Gille,
Carol Edholm,  Nils-Arne Törnlöv, Lotta Sandell, Linda Penttilä,
Berith Eliasson, Anna-Lena Jönsson samt Mia Borg
Allmänna medlemsmöten
Allmänt möte har hållits en gång i form av årsmöte i Skarpängsgården, Täby den 10 februari med 48 röstberättigade medlemmar närvarande.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten varav 6 telefonmöten.
Medlemmar
Avdelningen hade den 31/12 2013 1793 medlemmar varav 1384 fullbetalande,313 familjemedlemmar, 10 hedersmedlemmar, 44 ständiga medlemmar och 42 hundungdomar. Totalt har avdelningen minskat med 55 medlemmar (1848) från 2012 och med 92 medlemmar (1885) från 2011.
Utställningar
Officiella utställningar 2013
Gnesta 13-02-03 163 st anmälda
Domare Pat Banks Storbritannien, dömde 79 samtliga stora & vuxna mellan.
Domare Peter Banks Storbritannien,dömde 84 st dvärg, toy och mellan valpar.
Finspång13-06-01104 st anmälda
Domare Angela Corish Storbritannien, dömde 68 st vuxna dvärg, toy & mellan.
DomareJoy Shirley Storbritannien,dömde 36 st stora & samtliga valpar.
Segersjö13-07-21 115 st anmälda
Domare Gunilla Sandberg Sverige,dömde 69 st dvärg, toy & mellan.
Domare Eva Valinger Sverige dömde 46 st stora & samtliga valpar.
Eskilstuna 13-10-06 87st anmälda
Domare Pat Banks Storbritannien, dömde 42 st dvärg & toy.
Domare Carol Farrow Storbritannien, dömde45 st stor & mellan.
Inofficiella
Gubbängen
13-05-09
Jan Törnblom & Åke Cronanderdömde 91 stövriga raser,
Joakim Olsson dömde 52 st pudlar.
Gubbängen 13-09-15
Kaj Gänger & Jeanette Lemmekedömde161 hundar av övriga raser.
Kristina Sahlström dömde 63st pudlar.
Rasmonter
På Stockholms Hundmässa 2013 i december ansvarade Christina Sohlman samt
Caroline Silvarö för iordningställande och bortforsling av materialet i montern.
Christina Sohlman ansvarade för bemanningen.
Domar kommittéen I kommittén har ingått:
Anna-Lena Jönsson-sammankallande
Kristina Sahlström, Carol Edholm, Carolina Carlsson & Lotta Eriksson
Kommittén har sedan bildandet jobbat med att arbeta fram förslag pådomare till
avdelningens specialutställningar.
Dessa förslag presenteras för styrelsen som därefter diskuterar igenom detta och beslutar vilka domaresom skall bjudas in.
Kommittéen arbetar utifrån tanken att hitta rasspecialister med gediget kunnande ochett genuint intresse för vår ras.
Kommittéen ansvarar även för att tillse att boka resa, transfer, boende och kring-arrangemang för domarna.
Övriga Aktiviteter
Återkommande uppfödarträffar har anordnats i Gubbängen, mentor har varit
Kristina Sahlström.
Föreläsning om hundens ögon och ögonsjukdomar med vet. Eva Hertil med ca 20 st deltagare. Till denna föreläsning bjöd vi även in deltagare från andra rasklubbar.Under hösten hölls en föreläsning i 3 delar med Kristina Sahlström. De olika delarna var “Allmänanatomi”, “Grundläggande genetik” samt “Färgenetik”.
Sektioner och ombud
Avdelningen har under året haft följande sektioner: Lägersektionen,
Stockholmssektionen, Täby-Roslagssektionen samt Örebrosektionen.Dessutom har vi ombud i Enköping, Nynäshamn/Ösmo, Södermanland norra-, södra-, östra-, Uppsala, och Värmland, norra-, och södra-, (tidigare Karlstad).
Ingen aktivitet hos följande ombud: Under året har Falun, Södermanland, norra-, södra, Norra Värmland och Östgöta saknat ombud. Och Uppsala varit vilande under året.
Ekonomi
Avdelningens ekonomi är stabil med god likviditet.
Carol Edholm  Anna-Lena Jönsson  Eva Lindgren  Mia Borg Christina Sohlman  Sofia Nandrup
Caroline Silvarö  Marika Rissle  Carolina Carlsson Malin Hult.
 
VERKSAMHETSPLAN 2014 FÖR SVENSKA PUDELKLUBBENS MELLANSVENSKA AVDELNING
Styrelseni SPKs mellansvenska avdelning har som målsätning att verksamheten skall bedrivas så att alla som är intresserade av, eller i någon form vill engagera sig med sin pudel, skall finna utbyte av sin klubb.Våra sektioner och ombud fyller en viktig funktion i vår verksamhet och vi kommer att fortsätta arbeta för fler möjligheter till lokala kontakter i områden utöver de som redan finns.
Vi har som målsättning att under 2014 kunna erbjuda våra medlemmar följande:
Fyra stycken officiella utställningar och tre inofficiella utställningar. Ny utställningsplats för en tredje inofficiell utställning blir Eskilstuna.
Flertalet MH.n
Uppfödarträffar.
Uppfödar- och medlemsutbildning.
Viltspårskurser och träningsgrupper.
Ringträningar.
Pudelläger.
Utbildning och utveckling av medlemmar i styrelsen, i sektioner och ombud bl.a. genom en årlig verksamhetskonferens.
Styrelsen ser med stor entusiasm fram mot verksamhetsåret 2014.
Vår vision är att fortsätta arbeta för glädjen och sammanhållningen inom avdelningen, samt dra nytta av alla de positiva krafter som finns i vår avdelning. Bl.a. genom att öka kontaktflödena mellan styrelse och sektioner/ombud ytterligare.
Vi hoppas att kunna fortsätta öka attraktionen för våra utställare, publik samt deltagare på alla våra aktiviteter runt om i avdelningen under året, för att fortsätta den positiva utvecklingen som vi har haft under de senaste åren.
Carol Edholm
Ordförande

Motion 1
Till Svenska Pudelklubben Mellansvenska avdelningens årsmöte 20140208
Motion ang: Valphänvisningstid på pudelklubbens hemsida
Vi har idag en valphänvisningstid fram till dess valparna är 8 veckor, oavsett när man anmäler kullen för hänvisning. Därefter kan man förlänga tiden med 14 dagar åt gången.
På Svenska Kennelklubbens valphänvisningssida får en valpkull ligga kvar till valparna är 6 månader gamla, förutsatt att ägaren inte tar bort sin kull från hemsidan.
Jag yrkar på att anmäld valpkull på Pudelklubbens hemsida ligger kvar till det att valparna är 16 veckor (4 månader), därefter kan tiden förlängas med 2 veckor i taget.
I övrigt skall samma regler gälla som idag.
Karlskoga 20140107
Gunilla Sandberg M-0023
 
Motion 2
Till Svenska Pudelklubben Mellasvenska avdelnings årsmöte 20140208
Motion angående: Tävlingsresultat för Agility
Vi har idag årsbästalistor i förutom utställning även i grenarna bruks, lydnad, viltspår och rallylydnad. Där presenteras resultat från de lägsta klasser till elitklasser. Utom när det gäller agilityn. Där räknas endast klass III-resultaten i årsbästalistan. Agilityn är idag en stor tävlingsgren, där många av våra pudlar deltar.
Därför yrkar vi på att även bästa resultat för klass I och II skall räknas och räknas samman till ett årsbästaresultat. Poängberäkningen samma som idag.
Karlskoga 20140107
Gunilla Sandberg Susanne Gustafsson
 
Motion 3
Motion till Svenska Pudelklubben, Mellansvenska avdelningens årsmöte den 8 februari 2014
BAKGRUND:
Tills för några år sedan anordnade SPK varje höst tävlingar för “arbetande” hundar som kallades för Pudel SM. Av bl a kostnadsskäl/veterinär/ ansågs namnet “SM” inte vara lämpligt längre och tävlingarna bytte namn till Pudelcupen.
Vi anser att namnbytet inte är relevant för vad tävlingarna handlar om, och anser också att detta sänkt statusen på tävlingarna och tror att intresset för desamma därmed också blir mindre.
REFLEKTIONER IDAG: SPK består av fyra avdelningar vilka är förenade genom en central styrelse och gemensamma regler för såväl aktiviteter som ekonomi. Detta gör det möjligt att ge tävlingarna ett namn som bättre talar om vad det egentligen handlar om, nämligen att kora Pudelklubbens bästa lydnads/agility/rallylydnadshund o s v
Vi yrkar därför
att dessa tävlingar i fortsättningen kallas för “KM”, Svenska Pudelklubbens Klubbmästerskap i lydnad, agility, rallylydnad o s v
Barbro Lundström Carina Enberg Gunilla Sandberg Liss-Britt Elegård
 
Motion 4
Saltsjö-Boo 2013-12-15
Till Svenska Pudelklubben Mellansvenska Årsmöte 2013-02-10
Motion angående: Ändra storpudlarnas hälsoprogram från nivå 3 till nivå 2.
I Sverige har vi under ca 30 år haft ett strikt hälsoprogram gällande Höftledsdysplasi på storpudel. Svenska Pudelklubben har tillåtit enbart storpudlar med höfter utan anmärkning, grad A samt B till avel. Under en lång följd av år har den statistik som redovisats visat på ungefär samma frekvens dysplaster i populationen trots detta strikta program. Enligt forskning på senare tid gällande HD är arv enbart en faktor av flera och Höftledsdysplasi har polygent recessiv arvsgång vilket innebär att många faktorer spelar in för att en hund ska utveckla dysplasi. Så vi anser att det program vi har idag har nått sitt slutliga mål, någon vidare förbättring kommer inte att ske. Världen har på senare år öppnat sig och vi använder nu hundar från världens alla hörn i vår avel. I de flesta länder som vi utbyter avelsmaterial med är C hundar godkända i avel. Eftersom forskningen visar att arv är bara en del av många faktorer för att en hund ska kunna utveckla HD så finns det inte någon anledning att stryka lindrigare dysplaster ur avel. Vi önskar att vi kunde avla på samma premisser som våra kollegor i de länder vi utbyter avelsdjur med, dvs använda C hundar. På detta vis kan vi lättare ta del av andra länders avelsarbete, men ändå arbeta i enlighet med den moderna forskningen. Vi yrkar på att CS ansöker om att ändra hälsoprogrammet för storpudel till nivå 2 dvs känd Hd status på storpudel.
Reija Hyttinen, M-0899 Susanne Lövgren, kennel Rejoice M-1312 Sofia Nandrup, kennel Dandy-Lion’s M-1338 Anneli Susi, kennel Art Attack M-198 Jessica Nilsson M-2394 Maria Finn M-2829 Carol Edholm, kennel Awesome M-4159 Maria Danell, kennel Dag och Natt, M- Carina Enberg, kennel Sound of Songs, M-4833 Eva Östhol, kennel Sound of Songs, M-5167 Amelie Lundin, kennel Hedvigs, M-6355 Annette Wallén, M-3830 Åsa Johansson, kennel Polosas, M- 0622 Moniqa Löfquist Günther, kennel Famous Moviestars, M-1303 Mia Medbrant, M-3595 Maria Svenneby, M.3828 Alexis Malmkvist, M-5462 Linda Belin, M-5099 Helena Hörkeby, M- Ann-Sofie Johansson, M-1281 Marie Andersson, M-6307 Tina Haraldson, M-3599 Eva Lindgren M-6129 Gunilla & Sonny Jonasson, M-0122 Angelika Moberg, M-3507
 
Styrelsens svar på motionerna till årsmötet den 8/2-2014
Motion 1, angående Valphänvisningstid på pudelklubbens hemsida.
Styrelsen Biföll motionen med en ändring. Motivationen lyder; Ändra från 16 v till 12 v, för att det ska fylla sin funktion och vara aktuell gentemot valpköparen.
Motion 2,angående Tävlingsresultat för Agility.
Styrelsen Biföll motionen
Motion 3, angående SPK,s hösttävlingar för arbetande hundar och dess namn.
Styrelsen
Biföll motionen med en ändring. Motivationen lyder; Förslag på ett namn, “SPK Mästerskap”.
Motion 4, angående Ändra storpudlarnas hälsoprogram från nivå 3 till nivå 2.
Styrelsen
Biföll motionen.
 
Proposition 1
Proposition “Registreringsförbud flerfärgade pudlar”
Proposition från Mellansvenska avdelningens styrelse till Mellansvenska avdelningens årsmöte 2014 att ta vidare till Pudelfullmäktige 2014.
“Flerfärgade pudlar” har verkligen väckt många känslor bland det svenska pudelfolket, och även hos resten av det svenska hundfolket. Under de senaste 5 åren har det varit diskussion om “flerfärgade pudlar”, frågan har även behandlats på många olika sätt.
PF-2013 biföll en motion om avelsförbud på flerfärgade pudlar. Detta är helt i enlighet med FCI-cirkulär 49/2012 som säger följande:
“At the request of the Société Centrale Canine pour L’Améliorationdes Races de Chiens en France(SCC), parent organisation of the breed standard “Caniche” (Poodle) (172), the FCI members and contract partners are reminded that two-coloured poodle-related dogs can under no circumstances be called “Poodle” neither on pedigrees nor in show catalogues and in other official documents.”
Vår uppfattning är att det råder stor enighet om att FCIs, alltså vår högsta internationella samarbetsorganisations, uppmaning naturligtvis ska följas.
Annonsen i Hundsport 12/2013 från flerfärgade pudeluppfödare samt SKKs svar på SPKs begäran om avelsstopp/-förbud visar att SKK inte har för avsikt att följa FCI.
SKK Avelskommitté menar att dessa hundar behövs för att bredda genpoolen, men i själva verket kommer det att bli motsatt effekt när många uppfödare skulle dra sig för att använda linjer med flerfärgade inblandade.
Recessiva gener kan ligga dolda i linjerna i många generationer och helt plötsligt dyka upp. Därför är det hög tid att begränsa skadeverkningarna innan för många enfärgade pudlar bär på oönskade färganlag.
Argumentet att registreringsförbud mot flerfärgade pudlar kommer medföra att flerfärgade hundar “felregistreras” som enfärgade hör man emellanåt. Dels strider det mot SKKs grundregler om avelsetik, vilket skulle kunna ge kännbar påföljd. Dels skulle aveln på flerfärgade kunna stoppas inom den organiserade aveln. Det finns idag inte tillräckligt många hundar för att bedriva en vettig avel och stoppas registrering av “nya” flerfärgade hundar samt registrering av importer kommer aveln snart avta.
Ibland hör man att ett registreringsförbud mot flerfärgade pudlar även borde gälla andra diskvalificerande fel. Det är dock en stor skillnad att ha som sin främsta målsättning att föda upp hundar med diskvalificerande fel mot att göra allt för att undvika det och ändå få ett bakslag som varje fel i avelsarbetet får räknas som.
Vi yrkar
Att SPK på alla tänkbara sätt kräver av SKK att införa registreringsförbud på kullar där den ena eller bägge föräldrarna är flerfärgade. Om SKK mot förmodan skulle säga nej till SPKs upprepade begäran, att SPK går vidare och överklagar det till FCI.
Att SPK kräver av SKK att man inte får registrera importerade flerfärgade pudlar i SKK.
Att SPK ger kontinuerlig information på alla sina forum att det inte är korrekt att avla med flerfärgade pudlar.
Att CS under året ger information om hur arbetet går, både på facebook, hemsida och i Pudelnytt.
 
Proposition 2
Proposition “Angående beslut om att ej införa bilder och resultat i PudelNytt”
Proposition från Mellansvenska avdelningens styrelse till Mellansvenska avdelningens årsmöte 2014 att tas vidare till Pudelfullmäktige 2014.
Ett beslut togs på Pudelfullmäktige att det ej skulle införas några bilder eller resultat från Svenska Pudelklubbens utställningar i PudelNytt.
Då det har införts både bilder och resultat från några andra avdelningar, anser vi att beslutet ej följs.
Vi yrkar på
Att SPK tar ett nytt beslut på att avdelningarna får införa bilder och resultat från sina utställningar i PudelNytt.
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SEKTIONER OCH OMBUD.

Lägersektionen. Årets pudelläger, det 24,e i ordningen avhölls som vanligt vecka 28 dvs 7/7 – 13/7. Platsen var också den vanliga, Ånnaboda utanför Garphyttan. 73 personer deltog och 111 pudlar, två golden, en berner sennen, en italiensk vinthund, en afghan, en sheltie samt en skotte. Det bjöds på många aktiviteter; lydnad & agility på alla nivåer från blåbärsstadiet till yttersta elitnivå, vardagsskötsel, utställningspälsvård, valpaktivering, spår, sök, uppletande, kontaktövningar och rallylydnad. Demonstration i heel-work to music hade vi också. Mer för de tvåbenta var grillkvällar och promenader samt lägerbuset.

I sektionen ingår Liss-Britt Elegård, Sofia Nandrup, Linda Penttilä Susanne Gustavsson och Kristina Sahlström.

Stockholmssektionen. Under 2013 överraskade vår fastighetsägare i Gubbängen oss med ytterligare arbeten huset. Man tilläggsisolerade samt satte in bergvärme. Detta har naturligtvis medfört en del olägenheter för vår verksamhet. Lokalen har försetts med ventilation, vilket gett mycket bättre luft och värmen håller numera rumstemperatur. Inbrotten fortsatte framför allt under första halvåret men sedan de nya fönstren försetts med galler har det varit lugnare. Trots en del hinder har verksamheten bedrivits i ungefär samma omfattning som tidigare. De öppna husen är populära och drar många deltagare och våra trevliga valppartyn har genomförts under hela året. Verksamheten med promenader har utvecklats och en lördag i månaden träffas ett antal pudelägare med hundar i vackra Ängsjö friluftsområde. Dessutom ordnas intressanta promenader till andra platser i Stockholmsområdet. Vi har fortsatt att som tidigare skicka brev till nya medlemmar. Hittills har det blivit 93 stycken men ytterligare 66 brev är på gång att skickas ut. Sektionen har haft sex planeringsmöten under året. Antalet medlemmar i Stockholmsområdet är nästan desamma som förra året. Sektionens styrelse har under året haft följande sammansättning: Margareta Nordin ordförande Helena Hörkeby sekreterare, kursansvarig och webbredaktör Sonja Dahlqvist kassör och lokalansvarig Kristina Sahlström ansvarig för Öppet Hus och Valppartyn Carina Enberg ansvarig för Facebook och webbredaktör Susanne Gustavson ledamot Eva Lindgren ledamot Sektionsmöten Sektionen har haft 6 protokollförda möten under året. Kurser Sektionens verksamhet består främst av att anordna aktiviteter och kurser för pudelintresserade och medlemmar i Stockholm. Kurser och aktiviteter anordnas i samarbete med Studiefrämjandet. Följande kurser och aktiviteter har genomförts under året. Lydnadskurser Sektionen har genomfört 5 valpkurser med Eva Werther, Kristina Sahlström och Mari Ilemyr som kursledare, 4 grundlydnadskurser med Eva Werther, Eva Gille och Annika Larsson som kursledare, 1 kortkurs rallylydnad nybörjare med Helena Hörkeby som kursledare och 1 helgkurs i Rallylydnad Fortsättning med Lena Ilemyr. Pälsvårdskurser 5 pälsvårdskurser har hållts under året. 2 st Grundläggande kurs i pälsvård i teori och praktik med Kristina Sahlström och Magnus Hörkeby, 1 kurs, Vardagsklippning med Sofia Nandrup, 1 kurs, Demonstration av utställningsklippning med Kristina Sahlström och Monica Dahlström-Jönsson som kursledare samt 1 kurs frisyruppsättning/TopKnot med Kristina Sahlström.
Övriga kurser 1 Prova- på kurs i Agility hölls vid Nytorps hundklubb med Lena Ilemyr och Susanne Gustavsson som kursledare och 1 kurs i Cirkuskonster med Linda Pentillä samt 2 spårkurser med Barbro Lundström som kursledare.
Samtliga kurser har varit fullbelagda.
Aktiviteter Alla aktiviteter som genomförts är öppna och kräver vare sig anmälan eller medlemskap. Sektionen har anordnat Öppet Hus första tisdagen i varje månad under februari-juni och september-december. Valppartyn har anordnats tredje tisdagen varje månad under januari-juni och augusti-november. Sektionen har anlitat Anna Göransson och Mia Aspén för att anordna pudelpromenader. Dessa har genomförts på olika platser runt om och i Stockholm under året.

Täby/Roslagssektionen.Styrelsen har bestått av: Annika Tungel, ordförande Barbro Johansson, kassör Mariana Blixt, sekreterare Marianne Bladh Tove Dahlström Liss-Britt Elegård Ulla Nordström
Styrelsen har haft fyra möten.
SEKTIONEN HAR HAFT FÖLJANDE AKTIVITETER:
Våren
Vardagsklippning steg 1 – 7 deltagare
Bad- och fönkurs – 7 deltagare
Vardagsklippning steg 2 – 8 deltagare
Utställningsklippning – 8 deltagare Lydnadsmix – 4 deltagare
Öppet hus i Jägarhyddan – omkring 40 deltagare
Pudelpromenader i Täby sista söndagen i varje månad – 25-40 deltagare
Pudelpromenader i Norrtälje första lördagen i månaden – 25-30 deltagare
Hösten
Vardagsklippning steg 1 – 6 deltagare
Bad- och fönkurs – 3 deltagare
Vardagsklippning steg 2- 5 deltagare
Utställningsklippning – 5 deltagare
Pudelpromenader i Täby sista söndagen i varje månad – 25-40 deltagare
Pudelpromenader i Norrtälje första lördagen i varje månad – 25-30 deltagare

Örebrosektionen.
Medlemsmöte 14/3
4 deltagare
Aktiveringspromenad 14/4
11 deltagare Ingen avgift
Prova-på-dag 26/5
Inställd pga återbud från ledare. 1 anmäld som inbjuds till sommaravslutningen istället.
Sommaravslutning 26/5
6 deltagare Kostnad 50 kr
Pudelparad 31/8
9 deltagare Ingen avgift
Medlemsmöte 26/9
5 deltagare
Julfest
5 deltagare
Pudelpromenader har genomförts en gång i månaden med varierat antal deltagare, 4-8 st.

Eva Rindler och Ann-Britt Gimerstrand.

Ombud.

Enköping.Vi har haft Pudelpromenader sista lördagen i månaden under året.

Cecilia Hamilton Ombud Enköping.

Falun. Verksamheten var vilande under2013. Nytt ombud sökes.

Nynäshamn.Det har varit uppehåll under året så det hände inget speciellt. Men nu tänker vi ändra på det Försöker få med mer personer som vill var med, men inte fått svar än. Annars kör jag själv då det verkar svårt med Nynäshamns pudelfolk. Anette Wallén Ombud Nynäshamn.

Södermanland.
Norra:
Verksamheten var vilande under2013. Nytt ombud sökes.
Södra: Verksamheten var vilande under2013. Nytt ombud sökes.
Östra: Under 2013 har vi haft Pudelpromenader en gång i månaden. Några gånger har vi lagt blodspår också under promenaderna. Under våren hade vi en lydnadskurs parallellt med rallylydnadskurs. Vi hade även en vardagsklippkurs.

Caroline Arogen Ombud Östra Södermanland.

Uppsala. Verksamheten var vilande under2013. Nytt ombud sökes.

Värmland.
Norra:
Verksamheten var vilande under2013. Nytt ombud sökes.
Södra: Vårt första medlemsmöte hölls i januari där vi fikade och pratade om vårens aktiviteter. Under våren anordnade vi ett antal pudelpromenader, likaså under hösten. Vi hade en spårträff i april. En grillträff planerades i september men på grund av ösregn blev det bara en kortare promenad. Innan jul hade vi en julträff med fika och avslut på året.

Anna Sörlin Elisabeth Qvarnström Ombud Värmland.

Östgöta. Verksamheten var vilande under2013. Nytt ombud sökes.

Kommittéer .

MH/BPH.
Under året 2013 har MH/BPH kommittén bestått av Hanna Bengtsson (sammankallande) Och Ulla Nordström. Hanna Bengtsson har avsagt sitt uppdrag från och med årsskiftet 2013.
MH genomfördes 7 augusti på Roslagen BK med 7 pudlar, sex storpudlar och en mellanpudel.
MH genomfördes 29 september på Säffle BK med en storpudel. Vi tackar berörda klubbar för väl genomförda MH:n och trevliga dagar.
Hanna Bengtsson & Ulla Nordström

Viltspårs kommittéen .
En nybörjarkurs i viltspår hölls under våren med 8 deltagare som avslutades med 6 godkända anlagsprov. Under hösten hölls en fortsättningskurs med 4 deltagare. Vid båda dessa kurser anlitades Britt Larsson som kursledare.

VERKSAMHETSPLANER 2014 FÖR SEKTIONER OCH OMBUD.

Lägersektionen.Det blir läger i Ånnaboda vecka 28 även i år. Vi firar 25-årsjubileum och har sparat några år för att kunna bjuda er på ett fantastiskt läger. Bland annat erbjuder vi en extra dag utan kostnad, så årets läger är från lördag 5/7 till lördag 12/7. Vi bjuder på jubileumsmiddag och en och annan överraskning i form av riktigt duktiga externa instruktörer, som kommer och gästar oss utöver det ordinarie programmet.

Lägersektionen.

Stockholmssektionen. Vi fortsätter med ett grundutbud på fem till sex valpkurser utspridda under året. Under våren prövar vi att köra en av dessa under två heldagar med två veckors mellanrum. Vi prövar också att under våren erbjuda valpkurs följt av grundkurs med samma instruktör. Även fortsättnings-, rallylydnads-, spårkurser och uppfödarutbildning planeras.

Vi kommer att ha pudelskötsel uppdelat på två tillfällen med teori respektive praktik samt vardagsklippning och håruppsättning. Utställningsklippning erbjudas utifrån efterfrågan. Utställningsträning tre gånger med en instruktör samt avslutning med domare planeras enligt tidigare framgångsrikt koncept.

Öppet hus och valppartyn blir som tidigare en gång i månaden.

Promenaderna i Ängsjö friluftsområde fortsätter en lördag i månaden samt dessutom promenader till intressanta platser i Stockholmsområdet.

Vi fortsätter vårt samarbete med Nytorps hundklubb där våra medlemmar kan gå agilitykurser. Vid intresse ordnar vi själva prova-på-dagar där i agility.

Lydnadstävlingar arrangeras i Gubbängen samtidigt med vårutställning på Kristi Himmelfärdsdag.

Varje år får vi över etthundra nya medlemmar i Stockholmsområdet, vilka vi försöker fånga upp med grundläggande utbildningar. Tyvärr lyckas vi sedan inte att behålla så många av dem, som främst har sina hundar som sällskap. Det som vi kan erbjuda dessa i sektionen är Öppet Hus och promenader, vilket intresserar några men det stora flertalet tappar vi. Hur vi ska kunna erbjuda något som gör att sällskapshundarnas ägare finner det värt att stanna kvar inom Pudelklubben måste tas som en utmaning för såväl sektioner, ombud, avdelningar och centralstyrelsen.

För Stockholmsektionen

Margareta Nordin

Täby/Roslagssektionen.

Sektionen planerar följande verksamhet under år 2014:

• Fyra planeringsmöten under året
•Två kurser i Vardagsklippning steg 1, i Täby
•Två kurser i “Bad- och fön”
•Två kurser i Vardagsklippning steg 2, i Täby
•Två kurser i Utställningsklippning, i Rimbo
• Öppet hus den 18/5
• Prova på viltspår 18/5 och 7/6
•Pudelpromenader i Täby sista söndagen i varje månad
• Pudelpromenader i Norrtälje första lördagen varje månad

Örebrosektionen.
•Pudelpromenader en gång i månade i naturområden, i och runt Örebro: Hästhagen, Rynningeviken, Örebro City, Oset och Kåvi Ängar.
• Medlemsmöte 12/3
• Koppeltillverkning/pysselkväll 10/4
• Viltspårkurs 11/5
• Sommarfest 22/5.
Höstens aktiviteter planeras på medlemsmötet 12/3.

Ann-Britt Gimerstrand, Eva Rindler
Ombud.

Enköping Vi planerar att ha Pudelpromenader sista lördagen i månaden under året. Och vi träffas vid Hundlotsen hunddagis kl, 13,00.

//Cecilia Hamilton.

Falun Verksamheten är vilande 2014. Nytt ombud sökes.

Nynäshamn Startar promenaderna 2.a söndagen i mars. Samma träffpunkt vid Nynäshamns Station kl 12.00. Avslutning innan sommar, semester och uppehåll Juli – Augusti. Vi flyttar fram pudelpromenaden när det är Pudelnationalen den vanliga helgen till sönd 15/6 -14. Tänkt träffas vid stationen och sen åka vidare till Lövhagen för att fika och grilla korv, samling samma tid kl 12.00. Sen börjar vi igen 2.a söndagen i september. På promenaderna kan man passa på att träna sin hund och eventuellt gå igenom centrum och upp och fika på hundcaféet med. Finns många möjligheter på våra promenader.

Anette Wallén Ombud Nynäshamn.

Södermanland.
Norra
: Verksamheten är vilande 2014. Nytt ombud sökes.
Södra: Verksamheten är vilande 2014. Nytt ombud sökes.
Östra: Vi kommer att fortsätta med våra månatliga promenader. Kommer bli någon form av lydnadskurs i beroende på efterfrågan. Klippkurs kommer också att anordnas Utöver detta är vi öppna för förslag till aktiviteter.

Caroline Arogén
Ombud Södermanland Östra.

Uppsala. Verksamheten är vilande 2014. Nytt ombud sökes.

Värmland.
Södra:
Våren:
Medlemsmöte i januari.
Pudelpromenader i mars, april och maj.
Pudelträff med tipspromenad och picknick i maj.
Spårträff i april.

Hösten:
Medlemsmöte i september.
Pudelpromenad i september, oktober och november.
Spårträff i november.
Julträff i december.

Ombud SPK Värmland
Anna Sörlin Elisabeth Qvarnström

Östgöta. Verksamheten är vilande 2014. Nytt ombud sökes.

Kommittéer.

MH/BPH kommittén 2014 Planerar ett MH på Roslagens Brukshundsklubb den 17 maj. Planerar ett BPH i april/maj på Hunduddens Träningscenter. Jag hoppas kunna få till några fler tillfällen lite beroende på efterfrågan. Eftersom Hanna Bengtsson sagt ifrån sig uppdraget i MH/BPH kommittén, efterlyser jag en samarbetspartner.

// Ulla Nordström.

Viltspår Kommittén 2014 Planerar för en ny viltspårskurs med avslutande anlagsprov i Stockholms område under våren. Vi fortsätter med regelbundna träningstillfällen med ambitionen att deltagarna skall kunna genomföra godkända öppna spår. Verka för att sprida glädjen med att arbeta tillsammans med sin hund och låta våra pudlar använda sina nosar genom att arrangera flera kurser på andra platser i vår avdelning.

/ Viltspårs kommittéen

ÅRETS UTSTÄLLNINGSPUDLAR 2013
Ansvarig: Majsan Backman 0733-529 388, utstallningslistan @ pudelklubben.se
SKK: My Dogx2, Strängnäs, Malmö, Kista, Västerås, Lidköping, Piteå, Hässleholm, Österbybruk Norrköping, Vänersborg, Vännäs, Avesta, Gällivare, Borås, Piteå, Alfta, Tvååkerx2, Ransäter, Svenstavik, Ronneby, Askersund, Eskilstuna, Överkalix, Norrköping, Visbyx2, Backamo, Solvalla, Öland, Sandviken, Gimo, Sofiero, Sundsvall, Växjö, Stockholm
SPK: Gnesta, Göteborg, Strömsnäsbruk, Hässleholm, Skellefteå, Finspång, Umeå, Borås, Örebro, Boden, Eskilstuna, Sundsvall, Göteborg, Hässleholm. Totala resultaten får räknas på max 7 officiella utställningar, minst en(1) av dessa ska v ara SPK arrangerad

ÅRETS STOR TOTAL
Ch Huffish Made for Headlines 74 Sandell Charlotte, Ingadottir Sigridur
Ch Dandy-Lion´s As You Like It 70 Nandrup Sofia
Ch Domestic Dark Dancing Days 68 Troéng Helena, Troéng Louise
Ch Kaylen´s The Piano Man 66 Modig Maria, Norin Marcus
Ch Pompano Texas Twister 62 Tellberg Lena
Ch Avatar Kurtisan 61 Winberg Madeleine
Ch Boshi Brings Extravagance Tomomabos 61 Modig Maria
Viva La Diva Dont Stop Me Now 51 Forsman Carina
Ch Ninihill´s Second Chance 51 Andersson Jenny
Ch Oculos Neem 48 Kinde Carina
Ch Cotian Tatianna 48 Tevin Helena
Ch Huffish Miss Pretty Woman 48 Sörquist Kerstin


SPK resultaten får räknas p å max 5 av SPK arrangerad e officiella utställningar
ÅRETS STOR SPK
Ch Dandy-Lion´s As You Like It 49 Nandrup Sofia
Ch Pompano Texas Twister 46 Tellberg Lena
Ch Domestic Dark Dancing Days 36 Troéng Helena, Troéng Louise
Ch Ninihill´s Second Chance 36 Andersson Jenny
Ch Huffish Miss Pretty Woman 33 Sörquist Kerstin
Ch Avatar Kurtisan 30 Winberg Madeleine
Ch Cotian Tatianna 30 Tevin Helena
Ch Huffish Made for Headlines 28 Sandell Charlotte, Ingadottir Sigridur
Ch Oculos Neem 24 Kinde Carina
Awesome Believe in Karma 23 Edholm Carol, Wahlström Helena

Veteran-resultaten får räknas på max 5 av SPK/SKK officiella utställningar
ÅR
ETS STOR VETERAN
Ch Dandy-Lion´s Dining in Paris 35 Nandrup Sofia
Ch Atacama 15 Svennerby Maria
Ch Colour’d Roose’s Samie Sero 12 Kinde Carina
Power Puff King of Kumquat 12 Hansson Ingrid
Råhällans Grand Granit 12 Sjöström Eva Gesmay’s
Zorro of Freedom 11 Wiener Maria
Tassmania’s Audhumbla av Midgård 11 Pettersson Birgitta
Tråssebergs Favourite Fabian 11 Wilson Louise
Ch Party-Line’s Me and My Monkey 7 Gunilla Jonasson
Ch Estang’s Candescent Clarissa 6 Johansson Mayvi I
nkus Sweet Faramir 6 Wallén Anette Fieldman’s Dreamline 6 Lilja Helena

ÅRETS MELLAN TOTALT
Ch Sandust Business Angel 87 Svedberg Susanne, Johansson Christina
Cachas Clara 79 Eliasson Berith
Ch Saxbyn’s Wot a High-Quality Dream 70 Nilsson Christina
Ch San-Jo-Le´s Loka 69 Hult Beatrice
San-Jo-Le´s Ono 67 Richardsson Solveig
Black Army´s Brown Beluga 66 Hampf Johanna, Jurstrand Erim Maud
Ch Embrace Hurricane 65 Ungerbäck Emma Blessingtones
My Precious One 58 Johansson Ridderborger Margareta
Ch Saxbyn´s Catch My Hottest Dream 55
Sandström Olof, Norberg Micael
Cachas Claire 54 Eliasson Berith
Ch Amalfis Elektra 54 Erlandsson Elisabeth

ÅRETS MELLAN SPK
Ch Sandust Business Angel 61 Svedberg Susanne, Johansson Christina
Ch San-Jo-Le´s Loka 45 Hult Beatrice
Ch Saxbyn´s Catch My Hottest Dream 39 Sandström Olof, Norberg Micael
San-Jo-Le´s Ono 30 Richardsson Solveig *Blessingtones My Precious One 29 Johansson Ridderborger Margareta
Ch Actors Black Marocko 28 Bergstrand Gunilla
Cachas Clara 23 Eliasson Berith
Ch Saxbyn’s Wot a High-Quality Dream 23 Nilsson Christina
Ch Cachas Tip 21 Eliasson Berith
Ch Meadowtwig Sieur Athos 21 Normark Ulrica
Sandust Don´t Dream it´s Over 21 Hallberg Ann-Charlott

ÅRETS MELLAN VETERAN
Ch Delicados I Like Nobless 25 Lindberg Marianne
Ch Warming Black Kelsey 19 Holm Anita
Ch Charmer Wins Unique Model 17 Johansson Anna
Ch Saxbyn’s Priceless Hit 7 Nilsson Christina

ÅRETS DVÄRG TOTALT
Ch Pandorans Name of The game 80 Persson Litzell Jane
Ch Kudos Firework 79 Nilsson Mikael
Ch Trollvikens Alva 76 Karlsson Stefan
Ch Pandorans Touch of China 76 Blom Josefin, Blom Gun-Mari
Ch Ten-Sharp´s Expensive Entertainer 65 Ström Katarina
Ch Fidel Upperdog 57 Häggquist E,
Staedline’s Head Hunter 56 Staedler Alexandra, Hamberg Staedler Lena
Staedline´s Run for Cover 51 Högström Anne-Li Ch
Evak´s Upsy-Daisy 48 Troéng Louise
Ch Dreams in Red a Night Star 47 Plånborg Grenholm Mona

ÅRETS DVÄRG SPK
Ch Pandorans Touch of China 56 Blom Josefin, Blom Gun-Mari
Ch Trollvikens Alva 51 Karlsson Stefan
Ch Pandorans Name of The game 50 Persson Litzell Jane
Ch Dreams in Red a Night Star 28 Plånborg Grenholm Mona
Ch Kudos Firework 23 Mikael Nilsson
Ch Evak´s Upsy-Daisy 23 Troéng Louise
Ch Ten-Sharp´s Expensive Entertainer 22 Ström Katarina
Snårets Strawberry Fresita 20 Johansson Ingrid
Minmios Melbourne 19 Nordhed Svensson Birgitta
Ch Zolbiets Heartz-Alwayz on Your Mind 18 Nicklasson Helen
Ch Fidel Upperdog 18 Häggquist Eva

ÅRETS DVÄRG VETERAN
Liv 32 Simring Marita , Simring Mikael
Ch Notify Magic 30 Svensson Bruno
Ch Hightop’s Artic Lights Ella 12 Blanck Anna Carin
Ch Willianas Chrysantheme 10 Blomberg Pia
Ch Caro-Line’s Clear Charmer 8 Steffenburg-Nordenström Gerty
Trollvikens Sweetest Perfection 4 Emmertz Frida

ÅRETS TOY TOTALT
Ch Pandorans Party Toy Boy 73 Eriksson Marie Charlotte
Sandust Sunrise Celebration 65 Syri Irma, Johansson Christina
Minmios Milla 52 Blomberg Pia Sandust
Liberian Girl 51 Eklöv Petra, Brinnen Marina
Ch Minmios Minda 50 Hettinger Rolf
Ch Vivara Hot Gossip Attripwire 49 Bladh Marianne
Tripwire Jumpin Jack Flash 49 Nilsson Anki, Bladh Marianne
Ch Arcadian’s Simply Gizmo Quack 48 Lundgren Lena
Caro-Line’s Candi’s Candlelight 47 Steffenburg-Nordenström Gerty
Uriel Advent Light von der Salana 45 Törnlöv Anna, Törnlöv Nils-Arne

ÅRETS TOY SPK
Sandust Sunrise Celebration 36 Syri Irma, Johansson Christina
Ch Notify Piselli 35 Jonsson Lena
Minmios Milla 33 Blomberg Pia
Ten-Sharp’s Gretzky 23 Bäck Sandkvist Lena
Hjördis Petite Joie 23 Larsson Eva-Lotta
Ch Arcadian’s Simply Gizmo Quack 22 Lundgren Lena
Uriel Advent Light von der Salana 21 Törnlöv Anna, Törnlöv Nils-Arne
Ch Pandorans Party Toy Boy 18 Eriksson Marie Charlotte
Ch Minmios Minda 18 Hettinger Rolf
Ch Silver Moon-G Di San Gimignano 17 Johansson Anette

ÅRETS TOY VETERAN
Solnes Black Salima 30 Eklöv Petra

 

SLUTRESULTAT SAR-BIS 2013
Tävlingar som ingår är SPK: Gnesta 3/2, Västra 2/3, Strömsnäsbruk 17/3,
Hässleholm 18/5, Skellefteå 25/5, Finspång 1/6, Umeå 16/6, Borås 29/6, Segersjö 21/7, Boden 11/8, Eskilstuna 6/10, Göteborg 12/10,
Sundsvall 13/10, Hässleholm 20/10.
Inför slutställningen får resultat från 5 SPK arrangerade tävlingar räknas. Kontakt via: sarlistan@pudelklubben.se

Ch. Pompano Texas Twister, grå stor 23 p äg. Lena Tellberg, Everöd
Ch. Evak’s Upsy-Daisy, grå dvärg 11 p äg. Louise Troéng, Umeå
Estella, apr. stor 8 p äg. Terese Nilsen, Holmsund
Ch. Silver Moon-G Di San Gimignano, grå toy 8 p äg. Anette Johansson, Stallarholmen
Ch. Dreams in Red a Night Star, röd dvärg 7 p
Ch. Rusch Mix Ada, apr. toy 7 p
Uriel Advent Light Von Der Salana, apr. toy 6 p
Amazing Art Dazzling Dubai, grå stor 5 p
Crusea’s Timmy Titbit, grå 5 p
Ch. Djakartas Trick or Treat, röd toy 5 p
Kudos Elsker, grå dvärg 5 p
Ch. Sporrens Control Off, apr. toy 5 p
My Sun’s Shining on Sophia, grå mellan 5 p
Amazing Art Winning Valencia, grå stor 4 p
Ch. Minmios Minda, röd toy 4 p
Silver Victori Cozy Boy, grå dvärg 4 p
Aromatic Casino Royale, grå dvärg 3 p
Ch. Balsons Albert, apr. mellan 3 p
Hestebakkens Just Joy, röd dvärg 3 p
Ch. Joiner’s Quality Narek Nestor, apr. stor 3 p
Power Puff King of Kumquat, apr. stor 3 p
Chanson d’Eté Attila, apr. mellan 2 p
Crusea’s Knock Off, grå dvärg 2 p
Dag och Natt Don’t Rock the Boat, grå stor 2 p
Frimares Silver Leila, grå toy 2 p
Hestebakkens Golden Mambo, apr. dvärg 2 p
My Sun’s Shining on Nellie, grå mellan 2 p
Tassmanias Audhumbla Af Midgård, apr. stor 2 p
Trollglitter Näsvass, grå stor 2 p
Domestic Silver Yo-Yo, grå toy 1 p
Obladis Midsummer Light, apr. stor 1 p
Pappiedax Glorius Greip, apr. stor 1 p
Pompano Texas Blue Bell, grå stor 1 p
Tassmanias Audhumbla Af Midgård, apr. stor 1 p

SLUTRESULTAT SAR- listan 2013 SKK
 T o m Stockholm 7/12 SPK: T o m Hässleholm 20/10.
P
lacering på en SPK tävling behövs för att synas på listan. Inför slutresultat får 7 tävlingar räknas
varav minst en måste vara SPK arrangerad. Kontakt via: sar-listan@pudelklubben.se

STORPUDEL
Ch. Pompano Texas Twister, grå 62 p äg. Lena Tellberg, Everöd
Amazing Art Winning Valencia 20 p
Ch. Joiner’s Quality Narek Nestor, apr. 20 p
Ch. Atacama, apr. 15 p
Amazing Art Dazzling Dubai, grå 11 p
Tassmanias Audhumbla Af Midgård, apr. 11 p
Pappiedax Glorius Greip, apr. 8 p Estella, apr. 7 p
Pompano Texas Blue Bell, grå 6 p

MELLANPUDEL
Chanson d’Eté Attila, apr. 10 p äg. Julia Radik, Estland
Crusea’s Timmy Titbit, grå 8 p
Chanson d’Eté Athena, apr. 8 p
Engine Uncle Fester, röd
7 p
My Sun’s Shining on Sophia, grå 6 p

DVÄRGPUDEL
Ch. Evak’s Upsy-Daisy, grå 48 p äg.Louise Troéng, Umeå
Ch. Dreams in Red a Night Star, röd 47 p
Evak’s Ultramarinka, grå 28 p
Aromatic Casino Royale, grå 23 p
Hestebakkens Just Joy, röd 22 p
Silver Victori Cozy Boy, grå 21 p
Hestebakkens Golden Mambo, apr. 10 p
D’Or Et Noir Billy Boy, röd 9 p Ch.
Metunai Creme Mocca, röd 9 p
Domestic Silver Minja, grå 6 p

TOYPUDEL Ch. Minmios Minda, röd 50 p äg. Rolf Hettinger, Lund
Uriel Advent Light Von Der Salana, apr. 45 p
Ch. Silvermoon-G Di San Gimigno, grå 33 p
Frimares Silver Leila, grå 22 p
Sharmy Hoara First Lady-A, apr. 21 p
Ch. Sporrens Control Off, apr. 16 p
Rusch Mix Ada, apr. 13 p
Sporrens Jeepers Creepers, röd 12 p
Ch. Djakartas Trick or Treat, röd 11 p
Limistars Little Red Rose, röd 7 p
Indenors Golden Eddie, apr. 6 p
Domestic Silver Yo-Yo, grå 4 p

 

FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR SPK-MELLAN 2014

Ordförande
Anna-Lena Jönsson 1 år kvar
Ledamöter
Anna-Lena Ellasdotter nyval 2 år
Annette Andersson nyval 2 år
Barbro Lundström fyllnadsval 1 år
Caroline Silvarö 1 år kvar
Christina Sohlman 1 år kvar
Mia Borg omval 2 år
Suppleanter
Magnus Hörkeby fyllandsval 1 år
Caroline Arogén nyval 2 år
Adjungerande Kassör
Susanne Gustafsson 1 år
Revisorer
Marianne “Majsan” Backman 1 år
Lotta Sandell 1 år
Revisorsuppleant
Gunilla Bergstrand omval 1 år
Tina Eijvergård nyval 1 år

FÖRSLAG TILL DELEGATER FÖR PUDELFULLMÄKTIGE 2014
Anna-Lena Jönsson
Barbro Lundström
Christina Sohlman
Susanne Gustafsson
Kristina Sahlström
Linda Pentillä
Sofia Nandrup
Eva Gille
Barbro Johansson
Helena Hörkeby
Eva Rindler
Reserver
Lena Ilemyr
Reija Hyttinen
Carina Enberg