PudelFullmäktige pågår

Idag samlas delegater ifrån Västra, Norra, Södra och Mellansvenska avdelningen på PudelFullmäktige på Scandic Upplands Väsby, Stockholm.

Pudelfullmäktige är klubbens högsta beslutande organ och delegaterna till fullmäktige är valda av respektive årsmöte. För västras del så utgörs delegaterna av:

  • Pelle Bratell
  • Gerty Steffenburg-Nordenström
  • Katarina Ström
  • Annika Gripencreutz
  • Lena Petri

Årets pudelfullmäktige är det 25e i ordningen. Fullmäktige har en tradition att ha en väldigt massa diskussioner och motionerna som röstats igenom på respektive årsmöte tas upp för ny hantering. Årsmöteshandlingarna hittar man på SPKs hemsida ifall man är nyfiken på vilka motioner som kommer att diskuteras under helgen. Syftet med pudelfullmäktige är just att kunna diskutera och ha olika åsikter och sedan komma fram till vad man tror är det bästa beslutet för pudeln som ras och för att följa gällande lagstiftning. För till syvende och sist så är det därför vi har en rasklubb – för vår ras välbefinnande.

I år har vi möjlighet att fortlöpande få veta vad som händer på PF genom en av våra delegater (tidsangivelserna är ungefärliga):

13.15 Ordförande hälsar välkommen och berättar om bland annat Jordbruksverkets nya regler som bland annat omfattar förbud mot avlägsnande av sporrar ifall medicinskt skäl saknas.

13: 26 Justering av röstlängd.

13: 28 Val av mötesordförande: Bo Edoff valdes till mötesordförande och berättar lite om om hur han ser på mötesstruktur.

13:29 Val av protokollförare: Lena Tellberg

13:30 Val av två justeringspersoner: Förslagen är Berit Lönnerstam och Lena Petri som justeringsmän och rösträknare.

13:31 Beslut om närvaro och yttranderätt. Antal röstberättigade räknades och det förtydligades att CS och inbjudna inte har rösträtt, utan den är förbehållen avdelningarnas delegater

13:32 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade: koll av datum och fullmäktige ansåg att man blivit stadgeenligt kallade.

13:34 Fastställande av dagordning. En övrig punkt framfördes att diskuteras.

13:34 – Styrelsens verksamhetsberättelse och balans- och resultatrapport redovisades och diskuterades:
Styrelsen berättade att man försökt publicera en skrift i HundSport två gånger men att den inte blivit införd och SPKs handbok numera ligger på hemsidan. Kassören visar med diagram och staplar förändringar i olika kostnader och inkomster. Man lyfter en hel del funderingar om hur vi skall kunna bidra till ett bättre medlemsantal. En del tankar var väldigt innovativa: vi behöver skapa fler medlemmar. ;-D Annonserna i tryck i PN är något som tappar mark. Klubben har fått väldigt mycket positiv kritik för klipphäftet. Dessa beställs även av norrmän och danskar. Kassören fick en applåd för en mycket pedagogisk redovisning av siffrorna. Då avelsrådet är på en avelskonferens om genetisk mångfald så redovisar ordförande arbetet med avelsfrågorna för 2013. Man kan av siffrorna konstatera att hälsotesterna tycks minska. Siffrorna är redovisade med bland annat cirkeldiagram och lättöverskådligt med stapeldiagram jämfört mellan olika år. Flera delegater redovisar siffror från Agria Breeders Club. Konstaterades att klubben kan bli duktigare på att förmedla kunskap till medlemmarna om olika hälsofrågor. Man kan även konstatera att inavelsökningen har gått ner markant sedan 90-talet och de öppnade gränserna och kennelklubbens rekommendationer är stor del i den minskningen. Av redovisningen av inrapporterade hälsofall till avelsrådet kan man dra slutsatsen att det finns ett mörkertal – alltså att det finns sjuka hundar som inte redovisas till avelsråden. Frågor uppkom ifall siffrorna är tillförlitliga och det diskuterades flitigt under…

15:00 Eftermiddags fikat -15.30

15:37 Revisionsberättelsen genomgången.

15: 55 Fastställande av balans- och resultaträkning.

16:06 Styrelsens rapport om uppdragen föregående fullmäktige gett styrelsen.

16:08 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

16:09-16:42 Genomgång av verksamhetsplan för 2014

Bensträckare

 17:01-17:10 Genomgång av verksamhetsplan 2014 återupptas.

17:11-17: 25 Förslag till budget 2014. Förslaget godkändes efter viss revidering.

17:25-17:44 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter för tjänstgörandeåret 2014, samt val.

17:45 Omedelbar justering av punkterna 13-15

17:48 Mötet ajourneras till imorgon bitti 2014-04-05 kl 08:30