Kallelse till Årsmöte i Svenska Pudelklubben Mellansvenska Avdelningen

Alla medlemmar kallas härmed till SPK Mellansvenska Avdelningens årsmöte den 12-14 februari 2021.

Mötet genomförs på distans som ” digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Mötestiden de tre dagarna är från kl. 09.00 fredag den 12 februari fram till kl. 22.00 söndag den 14 februari.

Svenska Kennelklubben (SKK) svarar för genomförandet.

Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten Instruktion för mötesdeltagare samt ”arbetsordning för mötet.

Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den sista dagen i månaden före kallelsen, dvs den 31 december 2020.

Du måste ha en korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med medlem@skk.se.

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad Instruktion för mötesdeltagare

Rambudget

Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer

Madeleine Bergendahl och Olle Sandström som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via deras mejladresser

Val till styrelse och övriga poster

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar före mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:

  • Namn på den nominerade
  • Den post nomineringen avser
  • Kontaktuppgifter till den nominerade

Person kan endast nomineras till en post av följande:

1.  Justeringsperson

2.  Ordförande

3.  Styrelseledamot

4.  Suppleant

5.  Revisor

6.  Revisorssuppleant

7.  Valberedningens sammankallande

8.  Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Marianne Bladh via adress bladh.marianne@gmail.com

Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade ”arbetsordning kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Årsmöteshandlingarna kommer i sin helhet att finnas tillgängliga på hemsidan senast den 5 februari.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för SPK Mellansvenska Avdelningen den 20 januari 2021

/Christina Sohlman

Ordförande