Skip to content

SPKs behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Villkor för medlemskap, förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar, utställningar, MH, BPH med flera) i Svenska Pudelklubben, SPK.

Som medlem, uppfödare, deltagare, ägarregistrerad, förtroendevald med mera i SPK och SPKs medlemsorganisationer och vid deltagande på SPKs aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar med mera) godkänner du att SPK sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SPK ska kunna verka i enlighet med SPKs syfte och mål, vilka framgår av SPKs stadgar. Vid anmälan till olika aktiviteter, vid registrering av valpkull med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av SPKs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver SPK informera dig som medlem/deltagare/ägare/förtroendevald etc om att vi lagrar dina personuppgifter.

Information om SPKs rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, förtroendeuppdrag, aktiviteter och tävlingar

  • Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter

SPK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SPK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SPKs berättigade intresse som rättslig grund.

I samband med SPKs aktiviteter, till exempel kurser, tävlingar, föreläsningar och så vidare, registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister och i vårt ägarregister.

Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SPK-organisationen såsom utskick, kontakt inom organisationen, registrering av kull/ar. Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med medlem/deltagare/förtroendevald/ägare i olika sammanhang. Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från SPK. Kontakta vår medlemsavdelning om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring

Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelsen från årsmöten.

 

  • När lagrar vi personuppgifter

SPK lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när ett resultat för din hund skickas in eller när du anmäler dig som ägare. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

  • Vilka personuppgifter lagrar vi

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som tävlingar och kurser eller vid registreringstillfällen. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.

SPK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig, samarbetspartner eller liknande. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet. Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR.

  • På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen

Vi lagrar personuppgifter på våra datorer, i molntjänster, i låsta dokumentskåp och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av behörig personal, styrelsemedlemmar, funktionärer med flera. Vi lagrar även personuppgifter på SPKs webbplatser.

  • Hur länge lagrar vi personuppgifter

SPK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SPKs register. En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre år efter att medlemskapet upphörde. Personuppgifter i protokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

 

Undantag från GDPR för yttrande- och informationsfrihet

Dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifter behandlas i samband med utövande av yttrande- eller informationsfrihet. Enligt förordningen ska undantag för yttrande- och informationsfrihet göras i nationell rätt. I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen undantas om tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med grundlagarna. Därutöver ska även behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande undantas från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Undantag vid utgivningsbevis

Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. I yttrandefrihetsgrundlagen regleras både sådana utgivningsbevis som gäller automatiskt för massmedieföretag och sådana som gäller efter ansökan, så kallat frivilligt utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Revidering av denna text

Vid olika förändringar som rör och påverkar SPK och SPKs verksamhet kan denna text behövas revideras. SPKs verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut. När förändringar sker som medför att SPK behöver anpassa SPKs hantering och rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten.

Kontakt med SPK

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SPKs medlemsansvarige. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SPKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SPKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SPK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsansvarige via medlem@pudelklubben.se.