Skip to content

Valberedning

Valberedningen skall i god tid före årsmötet starta arbetet med att förbereda förslag till ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt revisorer och ny valberedning som ska väljas på nästa årsmöte.

För att på ett bra sätt kunna genomföra detta arbete krävas att valberedningens ledamöter har:
– analyserat årsmötets intentioner 
– upprättat riktlinjer för det kommande arbetet under året
– goda kunskaper om verksamheten
– goda medlemskontakter och kontaktnät
– god kontakt med styrelsen.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. .Valberedningens sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. 

Förslaget från valberedningen skall lämnas till styrelsen inom stipulerad tid vilket framgår av stadgan. Vid årsmötet ska representant från valberedningen vara på plats för att muntligt lämna valberedningens namnförslag. Då finns också möjlighet att berätta hur arbetet i valberedningen har fortskridit och hur man kommit fram till sitt förslag.

Ett bra hjälpmedel för valberedningen är boken ”Valberedning i arbete” av Jan Wigdell.
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

Valberedning  vald på årsmötet 2021                                           

Ni når hela valberedningen via denna e-post: valberedningen.sodra@pudelklubben.se

Louise Wilson,sammankallande
louw@telia.com

Ian Dilton
i_dilton@hotmail.com

Jonna Silwergård
Jonna_s86@hotmail.com