Revideringen av RAS

Nu sammanställs den slutliga versionen av förslag till Revidering av RAS – läs mer om arbetsordning och tidsplan nedan

RAS (Rasspecifika avelsstrategier) revideras var femte år enligt Svenska Kennelklubbens direktiv. Den senaste revideringen fastställdes av SKK år 2011 och nu är det alltså dags att återigen skicka in förslag till revidering till SKK för fastställande.

Arbetsgången för årets revidering;
SPK/CS skickade ut en tidsplan till alla avdelningar i september 2014 med bland annat en uppmaning att anordna medlemsmöten och senast den 30 juni 2015 skicka en sammanställning av medlemmarnas synpunkter till CS. Inga medlemsmöten som behandlade revidering av RAS anordnades och inga förslag till revidering inkom före den utsatta tiden.
CS och avelskommittén har dock arbetat med förslaget till revidering under hela år 2015, som grund har SKKs lathund för revidering av RAS använts, statistik har hämtats från SKKs avelsdata och Agria Breed Profile (statistik från Agria vad gäller orsak till dödsfall och utbetald ersättning för sjukdom/skada) samt SPKs hälsoenkät. En första version presenterades för avdelningarnas representanter på verksamhetskonferensen den 25 oktober 2015. Efter verksamhetskonferensen har medlemsmöten anordnats runt om i landet och de kommentarer/synpunkter som har inkommit har tagits i beaktande i den version som presenterats på hemsidan och på årets Pudelfullmäktige.

I PudelNytt nr 1-2016 fanns en liten ”blänkare” med uppmaningen att läsa förslaget till revidering av RAS på hemsidan och lämna synpunkter till CS senast den 15 maj 2016.
Nu sammanställs det slutliga förslaget till revidering av RAS och kommer enligt den ursprungliga tidsplanen att skickas till SKK för fastställande den 1 juni 2016.Pudelklubbenslogga

Vi vill tacka alla medlemmar som engagerat sig, lämnat synpunkter/kommentar, kommit med uppmuntrande tillrop och hjälpt oss i vårt arbete.

SPK/CS och SPKs Avelskommitté