Skip to content

Klubbens högsta beslutande organ är fullmäktigemötet (Pudelfullmäktige, läs mer här), dess verkställande och förvaltande organ är centralstyrelsen. 

Centralstyrelsen består av ordförande, minst fyra och högst sex övriga ordinarie ledamöter samt minst två och högst fyra suppleanter (SPKs stadgar, § 8 Mom. 1). Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. 

Suppleanterna tjänstgör i den ordning som fullmäktigemötet beslutat, om inget beslut fattats tjänstgör i första hand den som har kortast kvarvarande mandattid.

Centralstyrelsen skall sammanträda minst sex gånger per kalenderår. Verksamheten styr mötenas tidsplacering. 

Kontaktuppgifter (klicka på respektive namn för mer info)

CS-protokoll

Här hittar du protokoll från centralstyrelsens möten