Skip to content

Rasstandard Pudel

Svenska kennelklubben är en medlemsorganisation i FCI (The Fédération Cynologique Internationale ) som är  en världsomfattande hundorganisation.

FCI har delat in de hundraser som är anslutna till dem i tio olika grupper. Dessa grupper baseras på hundraser med liknande funktion, exempelvis finns det en grupp för terriers och en för vall-, boskaps- och herdehundar likväl som en för sällskapshundar.  

För varje ras finns en egen rasstandard, som beskriver rasens ideala individ. 

Rasstandarden beskriver rasens historik, mentalitet och hur den korrekta hunden ska se ut exteriört. Det beskrivs också vad som inte är önskvärt hos rasen, vilka delas in i fel, allvarliga fel och diskvalificerande fel. Hundar bedöms på utställningar enligt FCI:s rasstandarder.

Rasens ursprungsland, eller det land som ansvarar för rasen, ansvarar för dess rasstandard. Vilket innebär att alla länder inom FCI ska förhålla sig till samma rasstandard och att det endast är ursprungslandet som kan förändra en rasstandard. 

Rasstandarden utgör grunden för avel i rasen.