Fastställt RAS år 2016

SKKs utlåtande över RAS för pudel år 2016:

Undertecknad har på uppdrag av SKK/AK granskat Svenska pudelklubbens Rasspecifika Avelsstrategi för pudel.
Dokumentet är välformulerat och välskrivet enligt mallen för RAS, vilket gett en utmärkt disposition med klickbara hänvisningar. Förankringen i rasklubben är föredömlig.
Rasens historia och etablering i Sverige är väl beskriven. Nuläget är bra analyserat och presenterat. Tre hälsoenkäter har genomförts och analyserats med slutsatsen att rasen är ganska frisk i förhållande till andra raser. Det är utmärkt att enkäterna finns tillgängliga genom lättåtkomliga bilagor. Jämförelsen med Agrias Breed Profile är värdefull vid tolkningen av enkätsvaren. Hur HD-indexen skall användas i avelsarbetet för storpudel blir en pedagogisk utmaning för den kommande perioden.
Klubben strävar efter att hålla inavelsökningen nere, vilket är bra, med användning av många djur i avel (hanar och tikar), den effektivaste åtgärden för att behålla den genetiska variationen i rasen på lång sikt. Strategin för att utnyttja den variation som finns mellan storleks- och färgvarianter är klok särskilt när registreringssiffrorna sjunker.
Satsningen på BPH verkar motiverad med tanke på resultatet i den senaste enkäten som kanske inte ger en rättvisande bild av mentaliteten?
Ett pedagogiskt utmärkt RAS.
Jag önskar god fortsättning med avelsarbetet!
Knutby 1 juli 2016
Kjell Andersson

Fastställt RAS år 2016