Angående årets-listorna i de arbetande grenarna

Det har kommit en del frågor runt kravet på godkänd färg för årets-listorna och nedan ges en förklaring av  bakgrunden till detta.

Pudelns hemland är Frankrike, vilket innebär att Franska Kennelklubben äger Pudelns FCI-standard, vilken är fastställd av FCI General Committee. I standarden står tydligt angivet att pudelns färg skall vara enfärgat svart, vit, brun, grå eller aprikosröd. Svenska Pudelklubben tog redan 2009 beslut om att inte marknadsföra flerfärgade pudlar. År 2013 tillkom även en policy att inte främja avel av flerfärgade pudlar, efter beslut på Pudelfullmäktige*  i enlighet med önskemål från medlemmar, via motioner. Även året efter bifölls motioner på Pudelfullmäktige angående hantering av avel med flerfärgade pudlar. Dessa beslut finns att läsa på Pudelklubbens hemsida (ni hittar dem här: Policyn samt Protokoll från Pudelfullmäktige ).

Pudelklubbens årets-listor är en marknadsföring av rasen och pudlar som placeras på listorna kan komma att användas i marknadsföringssyfte för vidare avel. Därmed kan endast pudlar av godkänd färg vara med på listorna. Vid årets Pudelfullmäktige fick centralstyrelsen i uppdrag att se över statuterna för samtliga årets-listor, vilket nu genomförts och därmed har även den policy som gällt sedan tidigare tydliggjorts.

Svenska Pudelklubben värnar om rasen Pudel (i enlighet med den av FCI fastställda rasstandarden), i det arbetet ingår att skapa goda förutsättningar för Pudeln, pudelägaren och pudelägandet genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässiga och exteriört fullgoda rasrena pudlar.

*Pudelklubbens högsta beslutande organ dit medlemmarna i föreningen, via sitt lokala årsmöte i avdelningen, röstar fram de delegater som har rösträtt på Pudelfullmäktige, PF. Centralstyrelsen har ej rösträtt på PF utan ansvarar för att genomföra de bifallna motioner och uppdrag PF ålägger dem.