Skip to content

Svenska Pudelklubben (SPK) bildades år 1942 och är en av många specialklubbar i Svenska Kennelklubben.  SPK är uppdelad i 4 avdelningar: södra, västra, mellansvenska och norra, vilka sorterar under en centralstyrelse. Inom avdelningarna finns dessutom sektioner och ombud.

Vad är klubbens målsättning?

Svenska Pudelklubben, SPK, har som mål att inom ramen för Svenska Kennelklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen pudel.

Svenska Pudelklubben målsättning är att:  

  • väcka intresse för rasen och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässiga och exteriört fullgoda rasrena pudlar.
  • bevara och utveckla pudelns specifika egenskaper
  • informera om pudeln och dess användningsområden
  • marknadsföra pudeln som den trevliga allroundhund den är samt belysa rasens positiva egenskaper.
  • informera och sprida kunskap om pudelns beteende och skötsel

Detta sker bland annat genom att:

  • bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägare och hundägandet.
  • skapa goda relationer med och mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet.
  • utbilda instruktörer, pudelägare och pudlar så att de rasspecifika egenskaperna kan komma till uttryck
  • anordna prov, utställningar och tävlingar för vår ras.
  • lämna information och råd i avelsfrågor samt att aktivt följa den kynologiska utvecklingen för pudel inom och utom landet.

En grundförutsättning för att målsättningarna ska kunna nås är medlemmarnas stöd via medlemsavgiften.

 

Svenska Pudelklubbens stadgar

Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Stadgarna förklarar syftet med föreningen samt beskriver vad föreningen ska verka för. Inom Svenska Pudelklubben har vi två stadgar, en för Svenska Pudelklubben centralt och en för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.
SPKhjuletttransparant