Skip to content

Vad är Pudelfullmäktige?
Pudelfullmäktige (PF) är Svenska Pudelklubbens (SPKs) årsmöte och högsta beslutande organ inom SPK.
Enligt gällande stadgar ska ordinarie fullmäktigemöte hållas en gång per år, före april månads utgång.

Vad beslutas på PF?
Efter genomgång av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisorernas berättelse samt redogörelse för arbetet med avelsfrågor och de uppdrag som föregående års PF gett till Centralstyrelsen (CS) så fastställer PF det gångna verksamhetsårets balans- och resultaträkning samt beslutar om CS beviljas ansvarsfrihet. Vidare fastställer PF rambudget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

På PF väljs Centralstyrelsen (CS) som ska arbeta under kommande mandatperiod. CS är SPKs verkställande och förvaltande organ. Valberedningen lämnar förslag på kandidater, men även andra förslag kan uppkomma under sittande möte. Ärenden (motioner) som anmälts och inkommit från avdelningarna behandlas samt även ärenden (propositioner) som CS hänskjutit till PF för beslut.

Vem har rösträtt på PF?
Endast delegaterna från avdelningarna har rösträtt. Antalet delegater som respektive avdelning får skicka, styrs av antalet medlemmar i avdelningen. Ju större avdelning desto fler delegater.

Delegaterna väljs av medlemmarna på avdelningarnas årsmöten alternativt utses av avdelningens styrelse och har till uppgift att ta ställning i frågor som rör helheten inom Svenska Pudelklubben – inte att bevaka enskilda avdelningars eller medlemmars intressen. Därför är det viktigt att de är väl förberedda och är pålästa i de frågor som skall behandlas av PF.

Årsmöteshandlingarna skickas enskilt till varje delegat i god tid och publiceras även på hemsidan så att alla medlemmar kan ta del av dem.

Får vem som helst besöka PF?
Alla medlemmar i Svenska Pudelklubben har närvarorätt och får delta på PF, däremot beslutar PF om eventuell yttranderätt.

Vem verkställer beslut som fattats på PF?
Centralstyrelsen (CS) är ytterst ansvarig för att verkställa de beslut som fattats på PF och ska på nästkommande PF redovisa hur man arbetat med de olika uppdragen. Redovisning sker även löpande – bland annat genom CS styrelseprotokoll.

CS har rätt att delegera uppdrag och enskilda uppgifter till avdelningar och kommittéer inom SPK.