Skip to content

Valberedningen skall i god tid före pudelfullmäktige starta arbetet med att förbereda förslag till ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt revisorer och ny valberedning som ska väljas på nästa fullmäktige.

För att på ett bra sätt kunna genomföra detta arbete krävas att valberedningens ledamöter har:
– analyserat årsmötets intentioner 
– upprättat riktlinjer för det kommande arbetet under året
– goda kunskaper om verksamheten
– goda medlemskontakter och kontaktnät
– god kontakt med styrelsen.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. .Valberedningens sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. 

Förslaget från valberedningen skall lämnas till styrelsen inom stipulerad tid vilket framgår av stadgan. Vid årsmötet ska representant från valberedningen vara på plats för att muntligt lämna valberedningens namnförslag. Då finns också möjlighet att berätta hur arbetet i valberedningen har fortskridit och hur man kommit fram till sitt förslag.

Ett bra hjälpmedel för valberedningen är boken ”Valberedning i arbete” av Jan Wigdell.
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i SPKs stadgar

Mailadress till valberedningen: valberedning.cs@pudelklubben.se

Valberedningen sammansatt efter Pudelfullmäktige  2023-04-02

Charlotte Sandell          070-974 05 43         Mandatperiod – 2024   Sammankallande
Carina Enberg              0706- 48 08 88        Mandatperiod – 2024
Jenny Havenäs                                           Mandatperiod – 2025

Tveka inte att kontakta oss i valberedningen om Du har förslag på lämpliga personer eller kanske själv kan tänka dig att ha ett styrelseuppdrag eller bara hjälpa till i klubben!